Galgenberg Ebnet

© Bernd Ebbmeyer, Freiburg-Ebnet, 08.11.2016

Galgenberg, Freiburg-Ebnet, an einem schneereichen Novembertag

Symbol
Symbol